Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że przeglądając tę stronę wyrażasz zgodę na zapisywanie w przeglądarce Twojego komputera plików tekstowych, tzw. ciastek (ang. cookies), które są niezbędne do poprawnego funkcjonowania naszego serwisu. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności plików cookie.
Konfigurację stanu akceptacji ciasteczek umożliwiają ustawienia przeglądarki internetowej, która domyślnie zezwala na zapisywanie plików cookie w przeglądarce użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na zapisywanie i korzystanie z plików cookies przez nasz serwis.

Zrozumiałem i chcę kontynuować
BHP w rolnictwie
Czy nieutrzymywanie porządku w miejscu pracy może być powodem zwolnienia pracownika?
ZOBACZ ODPOWIEDŹ
Jaka może być minimalna temperatura w miejscu pracy? Czy pracownik ma prawo odmówić wykonywania ...
ZOBACZ ODPOWIEDŹ
Katalog firm

» Centrum Medyczne ...

Branża: Medycyna pracy
Miasto: Łódź
Województwo: Łódzkie

» Sklep AutoMotor

Branża: Oznakowanie
Miasto: Łódź
Województwo: Łódzkie

» Logos S.C. Hurtownie ...

Branża: Artykuły - chemia
Miasto: Toruń
Województwo: Kujawsko-pomorskie

» EKO-PUNKT ...

Branża: Gospodarka odpadami
Miasto: Warszawa
Województwo: Dolnośląskie

» Laboratorium ...

Branża: Badania środowiska pracy
Miasto: Łódź
Województwo: Łódzkie

Brak ogłoszeń
Informatyczna obsługa firm, Outsourcing IT

Szkolenia BHP

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, jeżeli nie posiada on:

 1. wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności,
 2. dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pracodawca obowiązany jest do:

 1. zapewnienia przeszkolenia pracownika w zakresie bhp przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenia okresowych szkoleń w tym zakresie,
 2. zaznajamiania pracowników z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczącymi wykonywanych przez nich prac,
 3. wydawania szczegółowych instrukcji i wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy.

Do podstawowych obowiązków pracownika należy:

 • Brać udział w szkoleniu i instruktażu z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • Poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym,
 • Potwierdzić na piśmie zapoznanie się z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Przeszkolenie pracownika w dziedzinie bhp przed dopuszczeniem go do pracy oraz szkolenia okresowe prowadzone są w czasie pracy i na koszt pracodawcy. Szkolenia w dziedzinie bhp prowadzone są jako szkolenia wstępne i okresowe.

Szkolenie wstępne obejmuje:

 1. instruktaż ogólny,
 2. instruktaż stanowiskowy

Instruktażowi ogólnemu powinni być poddani – przed dopuszczeniem do wykonywania pracy – wszyscy nowozatrudnieni pracownicy, a także studenci odbywający praktyki studenckie oraz uczniowie szkół zawodowych, odbywający praktyczną naukę zawodu w zakładach pracy.

Podczas instruktażu ogólnego uczestników szkolenia należy zapoznać z podstawowymi przepisami bhp oraz z zasadami udzielania pierwszej pomocy. Instruktaż ogólny powinni prowadzić pracownicy służby bhp, a jeśli w firmie taka nie działa – pracodawca może przeprowadzić instruktaż sam lub polecić jego przeprowadzenie pracownikowi posiadającemu ukończone aktualne szkolenie w zakresie bhp.

Instruktaż stanowiskowy należy przeprowadzić na podstawie szczegółowego programu, który opracowuje pracodawca lub – w porozumieniu z pracodawcą i na jego zlecenie – jednostka organizacyjna uprawniona do prowadzenia działalności szkoleniowej w dziedzinie bhp. Zagadnieniem kluczowym jest, by program instruktażu stanowiskowego był dostosowany do konkretnych rodzajów i warunków prac wykonywanych przez uczestników szkolenia. Realizacja programu powinna zapewnić przede wszystkim:

 1. zaznajomienie się z czynnikami środowiska pracy mogącymi powodować zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników podczas pracy oraz z odpowiednimi środkami i działaniami zapobiegawczymi;
 2. nabycie umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób, postępowania w sytuacjach awaryjnych, a także udzielenia pomocy osobie, która uległa wypadkowi.

Instruktaż stanowiskowy przeprowadza się przed dopuszczeniem do wykonywania pracy:

 1. pracownika zatrudnianego (przenoszonego) na stanowisku robotniczym oraz innym, na którym występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych;
 2. ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta odbywającego praktykę studencką.

Pracownik wykonujący pracę na kilku stanowiskach powinien odbyć instruktaż stanowiskowy na każdym z nich. Instruktaż stanowiskowy przeprowadza wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami lub pracodawca. Osoby te muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz być przeszkolone w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego. Instruktaż stanowiskowy powinien być zakończony sprawdzianem wiedzy i umiejętności z zakresu wykonywania pracy zgodnie z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Wyłącznie pozytywny wynik sprawdzianu stanowi podstawę dopuszczenia pracownika do wykonywania pracy na określonym stanowisku.

Odbycie instruktażu ogólnego i stanowiskowego pracownik potwierdza na piśmie w karcie szkolenia wstępnego. Kartę należy przechowywać w aktach osobowych pracownika.

Celem szkolenia okresowego jest aktualizacja i ugruntowanie wiadomości i umiejętności pracowników w dziedzinie bhp oraz zaznajomienie ich z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie. Szkoleniom okresowym podlegają:

 1. nie rzadziej niż raz w roku – pracownicy zatrudnieni na robotniczych stanowiskach pracy, na których występują szczególnie duże zagrożenia dla zdrowia oraz zagrożenia wypadkowe,
 2. nie rzadziej niż raz na 3 lata – pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych,
 3. nie rzadziej niż raz na 5 lat – pracodawca kierujący pracownikami, projektanci, inni pracownicy inżynieryjno-techniczni, pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy, inni pracownicy, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bhp,
 4. nie rzadziej niż raz na 6 lat – pracownicy administracyjno-biurowi.

Szkolenie okresowe powinno być zakończone egzaminem.

Do wykonywania niektórych zawodów i rodzajów prac konieczne jest, by pracownik, oprócz przeszkolenia w dziedzinie bhp, posiadał również świadectwo spełniania wymagań kwalifikacyjnych. Wymagania dotyczące dodatkowych kwalifikacji i tryb ich potwierdzania, w odniesieniu do wybranych zawodów i rodzajów prac określone są w obowiązujących przepisach szczegółowych.