Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że przeglądając tę stronę wyrażasz zgodę na zapisywanie w przeglądarce Twojego komputera plików tekstowych, tzw. ciastek (ang. cookies), które są niezbędne do poprawnego funkcjonowania naszego serwisu. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności plików cookie.
Konfigurację stanu akceptacji ciasteczek umożliwiają ustawienia przeglądarki internetowej, która domyślnie zezwala na zapisywanie plików cookie w przeglądarce użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na zapisywanie i korzystanie z plików cookies przez nasz serwis.

Zrozumiałem i chcę kontynuować
BHP w rolnictwie
Czy nieutrzymywanie porządku w miejscu pracy może być powodem zwolnienia pracownika?
ZOBACZ ODPOWIEDŹ
Jaka może być minimalna temperatura w miejscu pracy? Czy pracownik ma prawo odmówić wykonywania ...
ZOBACZ ODPOWIEDŹ
Katalog firm

» Centrum Medyczne ...

Branża: Medycyna pracy
Miasto: Łódź
Województwo: Łódzkie

» Sklep AutoMotor

Branża: Oznakowanie
Miasto: Łódź
Województwo: Łódzkie

» Logos S.C. Hurtownie ...

Branża: Artykuły - chemia
Miasto: Toruń
Województwo: Kujawsko-pomorskie

» EKO-PUNKT ...

Branża: Gospodarka odpadami
Miasto: Warszawa
Województwo: Dolnośląskie

» Laboratorium ...

Branża: Badania środowiska pracy
Miasto: Łódź
Województwo: Łódzkie

Brak ogłoszeń
Informatyczna obsługa firm, Outsourcing IT

Podstawowe obowiązki pracodawcy

Podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy opisuje Kodeks Pracy, dział X, rozdział I.

 1. Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Na zakres odpowiedzialności pracodawcy nie wpływają obowiązki pracowników służby bhp oraz powierzenie wykonywania zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy specjalistom spoza zakładu pracy.
 2. Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. W szczególności pracodawca jest obowiązany:
  1. organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
  2. zapewniać przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolować wykonanie tych poleceń,
  3. reagować na potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dostosowywać środki podejmowane w celu doskonalenia istniejącego poziomu ochrony zdrowia i życia pracowników, biorąc pod uwagę zmieniające się warunki wykonywania pracy,
  4. zapewnić rozwój spójnej polityki zapobiegającej wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym uwzględniającej zagadnienia techniczne, organizację pracy, warunki pracy, stosunki społeczne oraz wpływ czynników środowiska pracy,
  5. uwzględniać ochronę zdrowia młodocianych, pracownic w ciąży lub karmiących dziecko piersią oraz pracowników niepełnosprawnych w ramach podejmowanych działań profilaktycznych,
  6. zapewniać wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy,
  7. zapewniać wykonanie zaleceń społecznego inspektora pracy.
 3. Koszty działań podejmowanych przez pracodawcę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w żaden sposób nie mogą obciążać pracowników.
 4. Pracodawca oraz osoba kierująca pracownikami są zobowiązani znać, w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nich obowiązków, przepisy o ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.
 5. Pracodawca jest obowiązany informować pracowników o:
  1. zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących w zakładzie pracy, na poszczególnych stanowiskach pracy i przy wykonywanych pracach, w tym o zasadach postępowania w przypadku awarii i innych sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu pracowników,
  2. działaniach ochronnych i zapobiegawczych podjętych w celu wyeliminowania lub ograniczenia zagrożeń, o których mowa w pkt a,
  3. pracownikach wyznaczonych do:
   • udzielania pierwszej pomocy,
   • wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.
 6. Informacja o pracownikach udzielających pierwszej pomocy oraz wykonujących działania w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pożarów obejmuje:
  1. imię i nazwisko,
  2. miejsce wykonywania pracy,
  3. numer telefonu służbowego lub innego środka komunikacji elektronicznej.
 7. W razie gdy jednocześnie w tym samym miejscu wykonują pracę pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców, pracodawcy ci mają obowiązek:
  1. współpracować ze sobą,
  2. wyznaczyć koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników zatrudnionych w tym samym miejscu,
  3. ustalić zasady współdziałania uwzględniające sposoby postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników.
  4. informować siebie nawzajem oraz pracowników lub ich przedstawicieli o działaniach w zakresie zapobiegania zagrożeniom zawodowym występującym podczas wykonywanych przez nich prac.
 8. Wyznaczenie koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników zatrudnionych w tym samym miejscu, nie zwalnia poszczególnych pracodawców z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy zatrudnionym przez nich pracownikom.
 9. Pracodawca, na którego terenie wykonują prace pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców, jest obowiązany dostarczać tym pracodawcom, w celu przekazania pracownikom, informacje, o których mowa w pkt 5.
 10. Pracodawca rozpoczynający działalność jest obowiązany, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia tej działalności, zawiadomić na piśmie właściwego okręgowego inspektora pracy i właściwego państwowego inspektora sanitarnego o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności. Obecnie rozpoczęcie działalności można zgłosić drogą elektroniczną (https://zgloszenia.pip.gov.pl/) lub pocztową (na podanej wcześniej stronie znajduje się formularz). Zgłoszenie do Państwowej Inspekcji Sanitarnej może być na tym samym formularzu jak do PIP.
 11. Obowiązek, o którym mowa w pkt 10, ciąży na pracodawcy odpowiednio w razie zmiany miejsca, rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, zwłaszcza zmiany technologii lub profilu produkcji, jeżeli zmiana technologii może powodować zwiększenie zagrożenia dla zdrowia pracowników.
 12. Właściwy okręgowy inspektor pracy lub właściwy państwowy inspektor sanitarny może zobowiązać pracodawcę prowadzącego działalność powodującą szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia pracowników do okresowej aktualizacji informacji, o której mowa w pkt 10.
 13. Pracodawca jest obowiązany:
  1. zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników,
  2. wyznaczyć pracowników do:
   • udzielania pierwszej pomocy,
   • wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników,
  3. zapewnić łączność ze służbami zewnętrznymi wyspecjalizowanymi w szczególności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, ratownictwa medycznego oraz ochrony przeciwpożarowej.
 14. Działania, o których mowa w pkt 13, powinny być dostosowane do rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników i innych osób przebywających na terenie zakładu pracy oraz rodzaju i poziomu występujących zagrożeń.Liczba pracowników, o których mowa w pkt 13 b, ich szkolenie oraz wyposażenie powinny uwzględniać rodzaj i poziom występujących zagrożeń.
 15. Liczba pracowników, o których mowa w pkt 13 b, ich szkolenie oraz wyposażenie powinny uwzględniać rodzaj i poziom występujących zagrożeń.
 16. W przypadku zatrudniania przez pracodawcę wyłącznie pracowników młodocianych lub niepełnosprawnych - działania, o których mowa w pkt 13 b, może wykonywać sam pracodawca. Pkt 15 stosuje się odpowiednio.
 17. W przypadku możliwości wystąpienia zagrożenia dla zdrowia lub życia pracodawca jest obowiązany:
  1. niezwłocznie poinformować pracowników o tych zagrożeniach oraz podjąć działania w celu zapewnienia im odpowiedniej ochrony,
  2. niezwłocznie dostarczyć pracownikom instrukcje umożliwiające, w przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia, przerwanie pracy i oddalenie się z miejsca zagrożenia w miejsce bezpieczne.
 18. W razie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia lub życia pracodawca jest obowiązany:
  1. wstrzymać pracę i wydać pracownikom polecenie oddalenia się w miejsce bezpieczne,
  2. do czasu usunięcia zagrożenia nie wydawać polecenia wznowienia pracy.
 19. Pracodawca jest obowiązany umożliwić pracownikom, w przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia dla ich zdrowia lub życia albo dla zdrowia lub życia innych osób, podjęcie działań w celu uniknięcia niebezpieczeństwa - nawet bez porozumienia z przełożonym - na miarę ich wiedzy i dostępnych środków technicznych.
 20. Pracownicy, którzy podjęli działania, o których mowa w pkt 19, nie mogą ponosić jakichkolwiek niekorzystnych konsekwencji tych działań, pod warunkiem że nie zaniedbali swoich obowiązków.