Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że przeglądając tę stronę wyrażasz zgodę na zapisywanie w przeglądarce Twojego komputera plików tekstowych, tzw. ciastek (ang. cookies), które są niezbędne do poprawnego funkcjonowania naszego serwisu. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności plików cookie.
Konfigurację stanu akceptacji ciasteczek umożliwiają ustawienia przeglądarki internetowej, która domyślnie zezwala na zapisywanie plików cookie w przeglądarce użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na zapisywanie i korzystanie z plików cookies przez nasz serwis.

Zrozumiałem i chcę kontynuować
BHP w rolnictwie
Czy nieutrzymywanie porządku w miejscu pracy może być powodem zwolnienia pracownika?
ZOBACZ ODPOWIEDŹ
Jaka może być minimalna temperatura w miejscu pracy? Czy pracownik ma prawo odmówić wykonywania ...
ZOBACZ ODPOWIEDŹ
Katalog firm

» Centrum Medyczne ...

Branża: Medycyna pracy
Miasto: Łódź
Województwo: Łódzkie

» Sklep AutoMotor

Branża: Oznakowanie
Miasto: Łódź
Województwo: Łódzkie

» Logos S.C. Hurtownie ...

Branża: Artykuły - chemia
Miasto: Toruń
Województwo: Kujawsko-pomorskie

» EKO-PUNKT ...

Branża: Gospodarka odpadami
Miasto: Warszawa
Województwo: Dolnośląskie

» Laboratorium ...

Branża: Badania środowiska pracy
Miasto: Łódź
Województwo: Łódzkie

Brak ogłoszeń
Informatyczna obsługa firm, Outsourcing IT

Badania lekarskie i psychologiczne kierowców

10.10.2012

Możliwość wykonywania zawodu kierowcy pojazdów silnikowych jest uzależniona od posiadania odpowiednich uprawnień. Jednym z warunków nabycia lub zachowania uprawnień do wykonywania zawodu kierowcy jest uzyskanie i przedłożenie stosownym władzom wydanego przez uprawnionego lekarza orzeczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.

Legitymowanie się orzeczeniem wymaganym dla uzyskania odpowiedniego pozwolenia na kierowanie pojazdami silnikowymi nie zwalnia pracodawcy zatrudniającego pracowników na stanowisku kierowcy z obowiązku kierowania ich na badania profilaktyczne.

Badania lekarskie i psychologiczne kierowców

 Jednym z warunków uzyskania prawa do kierowania drogowymi pojazdami silnikowymi jest przedłożenie orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.

Badaniom lekarskim przeprowadzanym w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do uzyskania, zachowania lub przywrócenia uprawnienia do kierowania pojazdami podlegają:

  • na swój wniosek-osoby ubiegające się o prawo jazdy, osoby ubiegające się o przywrócenie (cofniętego ze względu na stan zdrowia) uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi.

Wymienione osoby zgłaszają się na badania lekarskie z własnej inicjatywy.

  • na podstawie skierowania organu ruchu drogowego-jeżeli kierujący pojazdem silnikowym: był w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środka działającego podobnie jak alkohol albo uczestniczył w wypadku drogowym, w następstwie którego nastąpiła śmierć innej osoby lub ciężki uszczerbek na zdrowiu.

Skierowanie na badanie lekarskie wydaje komendant powiatowy policji nie później niż w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpił wypadek drogowy albo od dnia, w którym kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu. Skierowanemu na badania lekarskie nie przysługuje możliwość wniesienia odwołania od skierowania.

  • na podstawie decyzji starosty - osoba legitymująca się uprawnieniem do kierowania pojazdami silnikowymi, w przypadkach nasuwających zastrzeżenia co do stanu zdrowia.

Starosta może wydać skierowanie na badania w przypadku otrzymania: wniosku od egzaminatora o stwierdzonych zastrzeżeniach co do stanu zdrowia lub organu kontroli ruchu drogowego, powiatowego lub wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności o posiadaniu przez osobę niepełnosprawną uprawnienia do kierowania pojazdem albo innej informacji wskazującej na występowanie przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem.

Od decyzji starosty przysługuje odwołanie. Na decyzję ostateczną wydaną po wyczerpaniu możliwości odwołania w toku instancji przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Badania lekarskie w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami mogą być przeprowadzane wyłącznie przez uprawnionego lekarza. Uzyskanie przez lekarza uprawnień stwierdza w formie zaświadczenia wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lekarza.

Niezależnie od obowiązku poddania się badaniu lekarskiemu w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych uzyskanie uprawnienia do kierowania niektórymi pojazdami wymaga poddania się badaniu psychologicznemu w celu uzyskania orzeczenia o predyspozycjach psychicznych do kierowania pojazdami. Badaniu psychologicznemu podlegają w szczególności:

  • kierowcy wykonujący transport drogowy
  • kandydaci na instruktora lub egzaminatora osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami,
  • kierujący pojazdem silnikowym skierowany, w drodze decyzji, przez organ kontroli ruchu drogowego, jeżeli kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środka działającego podobnie jak alkohol lub przekroczył liczbę 24 punktów otrzymanych za naruszenie Kodeksu drogowego,
  • osoba ubiegająca się o pozwolenie do kierowania tramwajem,
  • kierujący będący sprawcą wypadku drogowego, w którym jest zabity lub ranny,

osoby ubiegające się o przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi, cofniętego ze względu na istnienie przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami.

Badania lekarskie oraz badanie psychologiczne są wykonywane na koszt osoby badanej, chyba że odrębne przepisy (w tym regulacje zakładowe) stanowią inaczej.

Źródło: BHP E-LETTER Wiedza i Praktyka Nr 1055, 10 października 2012 r.