Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że przeglądając tę stronę wyrażasz zgodę na zapisywanie w przeglądarce Twojego komputera plików tekstowych, tzw. ciastek (ang. cookies), które są niezbędne do poprawnego funkcjonowania naszego serwisu. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności plików cookie.
Konfigurację stanu akceptacji ciasteczek umożliwiają ustawienia przeglądarki internetowej, która domyślnie zezwala na zapisywanie plików cookie w przeglądarce użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na zapisywanie i korzystanie z plików cookies przez nasz serwis.

Zrozumiałem i chcę kontynuować

Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO WWW.BEHAPOVO.PL

z dnia 26.05.2011 r.

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§1

 1. Portal behapovo.pl jest branżowym serwisem internetowym, którego właścicielem jest Firma „S.A.F.E.” Żeleszkiewicz i Wspólnicy Sp. J., z siedzibą w Łodzi,
  ul. Suwalska 25/27 , nr NIP 729-26-62-213, REGON 100679307.
 2. Regulamin określa rodzaje oraz warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną przez przedsiębiorstwo „S.A.F.E.” Żeleszkiewicz i Wspólnicy Sp. J., zwane dalej Właścicielem, oraz korzystania przez Użytkowników z serwisu behapovo.pl, zwanego dalej Portalem, jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

§2

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie do świadczenia Usług drogą elektroniczną, w szczególności do składania przez Użytkowników oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną i Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.

§3

Użyte w regulaminie określenia należy rozumieć następująco:

 1. Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła z Właścicielem umowę na świadczenie Usług drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy behapovo.pl i korzysta z Usług.
 2. Właściciel – „S.A.F.E.” Żeleszkiewicz i Wspólnicy Sp. J., z siedzibą w Łodzi,
  ul. Suwalska 25/27 , nr NIP 729-26-62-213– właściciel serwisu behapovo.pl.
 3. Administrator Danych - „S.A.F.E.” Żeleszkiewicz i Wspólnicy Sp. J., z siedzibą w Łodzi,
  ul. Suwalska 25/27 , nr NIP 729-26-62-213 – właściciel serwisu behapovo.pl.
 4. Usługi - świadczone na rzecz Użytkownika przez Właściciela, odpłatnie lub nieodpłatnie, usługi związane z funkcjonowaniem serwisu www.behapovo.pl .
 5. Platforma behapovo.pl, zwana też serwisem – serwis internetowy zamieszczony pod adresem www.behapovo.pl oraz www.behapowo.pl, będący własnością i administrowany przez Właściciela, poświęcony tematyce związanej z bezpieczeństwem i higieną pracy.
 6. Rejestracja Użytkownika – dobrowolne wypełnienie pól w formularzu „Edytuj profil” na portalu behapovo.pl oznaczonych symbolem (*).
 7. Konto Użytkownika - dostępna dla Użytkownika po prawidłowym zalogowaniu się część serwisu behapovo.pl, pozwalająca na gromadzenie i modyfikację jego danych osobowych oraz innych danych w behapovo.pl .
 8. Pakiet /Abonament – płatny dostęp do usług serwisu behapovo.pl
 9. Szkolenie on-line - odpowiednio „szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjnych" lub „szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i innych osób zarządzających pracownikami" lub „szkolenie okresowe BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych”
 10. Użytkownik Klient - Zleceniodawca, który korzysta bezpłatnie lub wykupił odpowiednio dostęp do świadczonych na portalu behapovo.pl usług.  
 11. Użytkownik Kursant – pracownik danej firmy zatrudniony na umowę o pracę przez Zleceniodawcę, wskazany z imienia i nazwiska i skierowany do uczestnictwa w odpowiednim szkoleniu przez Zleceniodawcę.
 12. Zaświadczenie - pisemny dokument potwierdzający ukończenie okresowego szkolenia BHP z wynikiem pozytywnym przez Użytkownika Kursanta.

§4

Poprzez zarejestrowanie Konta oraz korzystanie z usług świadczonych poprzez portal behapovo.pl Użytkownik wyraża zgodę na:

 1. przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Właściciela w zakresie niezbędnym do świadczenie usług poprzez serwis behapovo.pl,
 2. przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Właściciela w celach marketingowych i statystycznych,
 3. przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych w behapovo.pl.

§5

 1. Zamawiając usługę, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z jej opisem, warunkami oraz regulaminem świadczenia usług elektronicznych przez Właściciela, a także, że akceptuje wszystkie postanowienia tego regulaminu.

§6

 1. Właściciel, będący administratorem danych osobowych, chroni dane osobowe swoich Użytkowników. Podane przez Użytkownika dane mogą być przetwarzane dla celów określonych w ust. 1 jedynie przez Właściciela i podmioty przez niego upoważnione na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 101 poz. 926 z 2002 r. z późn. zm) oraz niniejszego regulaminu. Użytkownik ma prawo wglądu w swoje dane oraz prawo ich poprawiania. W rozumieniu powyższej ustawy oraz regulaminu serwisu behapovo.pl ochronie danych osobowych nie podlegają osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą.
 2. Właściciel nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika, zgodnie z obowiązującymi przepisami praw lub też na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez Użytkowników przepisów prawa.
 3. Zbiór zgromadzonych danych osobowych Użytkowników traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze Właściciela, w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę.
 4. Właściciel zastrzega sobie prawo do ujawniania współpracującym z nim firmom i serwisom internetowym zbiorczych, ogólnych zestawień statystycznych dotyczących Użytkowników behapovo.pl. Zestawienia takie dotyczą głównie oglądalności portalu behapovo.pl i nie zawierają jakichkolwiek danych pozwalających na identyfikację poszczególnych konkretnych Użytkowników.
 5. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest całkowicie dobrowolne. Właściciel nie weryfikuje podanych danych osobowych, jednakże zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia niektórych Usług bez podania przez Użytkownika określonych danych osobowych.

Rozdział 2
Usługi świadczone za pośrednictwem serwisu behapovo.pl

§7

 1. Usługi świadczone przez Właściciela polegają w szczególności na udostępnianiu Użytkownikom, drogą elektroniczną, całości lub części zasobów serwisu behapovo.pl, a także umożliwieniu Użytkownikom korzystania z usługi „E-rejestry” oraz „Katalog firm” „Szkolenia bhp on-line”, „Baza wiedzy” na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 2. Właściciel może świadczyć usługi odpłatnie lub nieodpłatnie.

  Usługą płatną jest dostęp do części funkcjonalnych serwisu zawartych w ofercie abonamentowej, Katalogu firm oraz Szkoleń BHP.

  Usługą bezpłatną jest rejestracja w serwisie, dostęp do określonych przez Właściciela treści serwisu behapovo.pl.

  Właściciel zastrzega sobie możliwość wyboru rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych bezpłatnych usług.

 3. W celu uzyskania dostępu do płatnych Usług za pośrednictwem serwisu behapovo.pl tj. w szczególności do zasobów portalu oraz szkoleń BHP, należy dokonać rejestracji Użytkownika na Platformie poprzez alternatywnie:
  • Wykup Pakietu/ Abonamentu za korzystanie z Usług.
  • Wykup odpowiedniego wpisu w Katalogu firm
  • Wykup szkolenia on-line ( szkolenie okresowe BHP)
 4. Usługa „Pakiety/Abonamenty" w ramach usługi umożliwiającej dostęp do zasobów umieszczonych w części komercyjnej serwisu oraz usługi z określonym limitem funkcjonalności.
 5. Usługa „Katalogu firm” – wpis branżowy do bazy firm (zbioru danych zgromadzonych według określonej systematyki i metody, dostępnych za pomocą środków elektronicznych, zawierający aktualne dane polskich firm) z określonym limitem funkcjonalności.
 6. Usługa „Szkolenia on-line” - odpowiednio „szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjnych" lub „szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i innych osób zarządzających pracownikami" lub „szkolenie okresowe BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych”.
 7. Usługa „E-rejestry” - narzędzie do samodzielnego prowadzenia wszelkiej dokumentacji BHP -owskiej dotyczącej pracowników zatrudnionych w Twojej firmie. Pracodawca dostaje do dyspozycji pomocny moduł  ułatwiający zarówno kontrolę terminowości szkoleń pracowników z zakresu BHP jak także okresowych badań lekarskich w swojej firmie. Moduły świadczone w ramach tej usługi to:

  • Moduł pracownicy – oddelegowywanie pracowników na badania lekarskie, szkolenia okresowe BHP. System na 14 dni przed upływem terminu ważności badań lekarskich lub szkoleń okresowych wysyła na wskazanego przy rejestracji maila informację o konieczności przeprowadzenia odpowiednich działań w tym  zakresie.
  • Moduł koszyk – wskazuje ilość zakupionych usług w ramach pakietu oraz umożliwia podgląd danych do faktury i jej zmianę.
  • Moduł Generator dokumentów BHP –umożliwia samodzielne generowanie dokumentów/ dokumentacji BHP-owskiej. (PDF)
 8. Usługa „E-pigułka”  - kompendium wiedzy z zakresu BHP dla poszczególnych rodzajów prowadzonej działalności. Użytkownik uzyskuje kompleksowe informacje o zakresie obowiązków BHP dla danego rodzaju działalności. W przypadku braku w spisie danego rodzaju działalności  Użytkownik wysyła na adres info@behapovo.pl  informacje  o konieczności jej uzupełnienia.           W odpowiedzi  Użytkownik otrzymuje opis obowiązków bhp „krok po kroku” dla swojej firmy.

Rozdział 3
Rejestracja

§8

 1. W celu zarejestrowania się Użytkownika i złożenia zamówienie na świadczenie Usług drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu należy w serwisie behapovo.pl wybrać opcję „Zarejestruj się” wybrać odpowiedni zakres świadczonych usług , którymi użytkownik jest zainteresowany a następnie wypełnić formularz. Wypełnienie formularza jest niezbędne do otrzymania indywidualnej nazwy użytkownika (loginu) i hasła, które umożliwią Użytkownikowi dostęp do poszczególnych pakietów portalu , szkoleń on-line lub wpisów do Katalogu firm i dostępnych w ich ramach narzędzi i usług.
 2. Podczas rejestracji Użytkownicy, udostępniają swoje następujące dane:
  • nazwa firmy,
  • adres firmy,
  • NIP, Regon,
  • adres poczty elektronicznej
  • dane dotyczące osoby kontaktowej
 3. Użytkownik powinien wypełnić wszystkie pola formularzy oznaczone gwiazdką, jako obowiązkowe.
  Dane wpisane do formularza powinny dotyczyć Użytkownika, który będzie korzystać z Usługi i być zgodne z prawdą;
  Poprawnie wypełniony wniosek rejestracyjny i zaakceptowany przez Użytkownika zapisywany jest w bazie danych serwisu behapovo.pl ;
 4. Dane wpisane w sekcji „Dane do faktury VAT" będą źródłem danych do wystawionej Użytkownikowi faktury, w przypadku zaznaczenia opcji „chcę otrzymać fakturę VAT" podczas składania zamówienia;
 5. Na wskazany we wniosku rejestracyjnym adres e-mailowy system wysyła potwierdzenie rejestracji w serwisie behapovo.pl z prośba o zweryfikowanie danych i zakończenie rejestracji;
  Brak poprawnej weryfikacji adresu e-mail skutkuje usunięciem wprowadzonych danych do bazy po 14 dniach od daty zarejestrowania danych w bazie;
 6. Po zakończeniu procesu rejestracji, Użytkownik automatycznie otrzymuje hasło i login do konta serwisu behapovo.pl;
 7. Po wyborze opcji „cennik usług” i należy wykupić dostęp do wybranego typu usługi. Rozliczenia transakcji za usługi świadczone drogą elektroniczną przeprowadzane są za pośrednictwem firmy PayU S.A. www.platnosci.pl.
  Dostęp do konta Użytkownika jest uruchamiany automatycznie po dokonania płatności ceny wybranej przez użytkownika usługi.
 8. Wykupienie przez Użytkownika dostępu do wybranych usług, świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu behapovo.pl, jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oferty zawarcia umowy z Właścicielem na warunkach i zasadach określonych w niniejszym regulaminie. Potwierdzenie przyjęcia złożonego zamówienia i przesłanie Użytkownikowi na adres e-mail podany przez niego w formularzu zamówienia jest równoznaczne z przyjęciem złożonej oferty przez Właściciela i z zawarciem umowyo świadczenie Usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu behapovo.pl pomiędzy Właścicielem a Użytkownikiem.
 9. Treść niniejszego regulaminu może zostać utrwalona przez użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Regulamin.
 10. Udostępnianie hasła dostępu przez Użytkownika osobom trzecim jest zabronione. W przypadku stwierdzenia przez Właściciela udostępnienia hasła dostępu osobom trzecim, Użytkownik automatycznie traci dostęp do płatnej części serwisu. W takich sytuacjach Właściciel zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy.

Rozdział 4
Szkolenia on-line

§9

 1. Zamówienie szkolenia okresowego BHP wymaga zarejestrowania się na portalu behapovo.pl zgodnie z zasadami przedstawionymi w Rozdziale 3
 2. Po dokonaniu płatności Zleceniodawca otrzymuje e-mail potwierdzający wraz z danymi dostępowymi do szkoleń dla Użytkowników Kursantów.
 3. Przed przystąpieniem do szkolenia Użytkownik Kursant zostanie poproszony o podanie następujących danych: imię, nazwisko, data, miejsce urodzenia oraz zajmowane stanowisko.
 4. Dostęp do kursu jest nieograniczony czasowo.
 5. Do każdej lekcji dołączone są pytania kontrolne. Użytkownik Kursant ma prawo wielokrotnie zapoznawać się z tematyką lekcji i sprawdzać swoją wiedzę z wykorzystaniem pytań kontrolnych.
 6. Pytania zamieszczone w teście są pytaniami jednokrotnego wyboru.
 7. Na wypełnienie testu użytkownik ma 60 minut.
 8. Do kursu dołączony jest test końcowy, który użytkownik ma prawo wypełnić trzy raz w ramach jednego kursu.
 9. Warunkiem ukończenia kursu jest wypełnienie testu końcowego z wynikiem pozytywnym. Wynik pozytywny daje 60% poprawnie udzielonych odpowiedzi.
 10. Użytkownikowi z powodu niezaliczenia kursu przez Użytkownika Kursanta nie przysługują roszczenia finansowe lub zwrot opłaty wniesionej za kurs płatny.
 11. W przypadku trzykrotnego niezaliczenia testu opłatę za szkolenie należy uiścić ponownie.
 12. Użytkownikowi Kursantowi, który ukończył szkolenie okresowe BHP na Platformie, wystawiane jest cyfrowe zaświadczenie o ukończenia kursu (możliwe do wygenerowania wyłącznie przez Zleceniodawcę)
 13. Użytkownik Kursant, który nie ukończył kursu, nie otrzymuje zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. 
 14. Zaświadczenie w wersji papierowej wysyłane jest przesyłką listowną na adres wskazany przez Zleceniodawcęw ciągu 7 dni od ukończenia szkolenia

§10

 1. Do korzystania z Usług świadczonych za pośrednictwem portalu behapovo.pl wymagane jest uzyskanie połączenia z siecią Internet oraz poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa, zgodna ze standardem Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 6.0. Za problemy wynikające ze stosowania przeglądarek niespełniających tego wymogu Właściciel nie ponosi odpowiedzialności.
 2. Podczas rejestracji i korzystania z serwisu behapovo.pl wymagane jest, aby przeglądarka użytkownika akceptowała pliki typu cookie. Pliki typu cookie to informacje zapisywane przez serwer behapovo.pl na komputerze Użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z konkretnego komputera.

§11

 1. Majątkowe prawa autorskie do artykułów i wszelkich innych materiałów i treści zamieszczonych w serwisie behapovo.pl należą do Właściciela. Utwory te
  i materiały podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r.
  o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 r., Nr 24, poz. 83 ze zmianami). Korzystanie z tych utworów i materiałów jest dozwolone tylko zgodnie z zasadami omówionymi poniżej.
 2. Użytkownik nie jest uprawniony do publicznego udostępniania lub rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób artykułów i wszelkich innych materiałów i treści zamieszczonych w serwisie behapovo.pl ani do zachęcania lub zezwalania jakimkolwiek osobom trzecim na ich publiczne udostępnianie lub rozpowszechnianie w inny sposób, w tym w szczególności przez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, zarówno odpłatnie, jak i nieodpłatnie.
 3. Zamówienie i opłacenie przez Użytkownika wybranego Pakietu/Abonamentu na dostęp do płatnych Usług świadczonych za pośrednictwem serwisu behapovo.pl nie jest równoznaczne z nabyciem przez Użytkownika jakichkolwiek praw do dóbr niematerialnych, w tym w szczególności autorskich praw majątkowych, do artykułów i wszelkich innych materiałów i treści zamieszczonych w serwisie behapovo.pl
 4. Użytkownik ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Właściciela o wszelkim znanym mu nieautoryzowanym i bezprawnym korzystaniu z artykułów i wszelkich innych materiałów i treści zamieszczonych w serwisie behapovo.pl.
 5. Naruszenie zasad określonych w niniejszym punkcie przez Użytkownika lub osobę trzecią przy jego pomocy lub za jego zachętą stanowi czyn zabroniony, ścigany prawnie, i obarczone jest odpowiedzialnością cywilną i karną.

Rozdział 5
Katalog Firm

§12

 1. Dodanie firmy do Katalogu Firm odbywa się poprzez rejestrację Użytkownika a następnie wykupienie jednego z wyszczególnionych rodzajów wpisu co skutkuje uzyskaniem danych dostępowych do konta. Firmy lub osoby zainteresowane wprowadzeniem danych wypełniają w zakładce Katalogu firm formularz, który zakresem treści odpowiada wykupionemu wpisowi.
 2. Uiszczenie opłat oraz akceptacja treści przez administratora, skutkuje ukazaniem się danych zgłaszającego w katalogu.
 3. Użytkownik dodając swoją firmę do Katalogu Firm oświadcza tym samym, że podane w formularzu informacje są prawdziwe i zezwala na przechowywanie ich w bazie danych Katalogu Firm oraz upublicznienie tych danych w tymże katalogu (zgodnie z ustawą z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 133 z 1997).
 4. W przypadku podania nieprawdziwych danych o przedsiębiorstwie lub słów kluczowych niezgodnych z rzeczywistością, firma „S.A.F.E.” Sp.J. zastrzega sobie prawo do żądania poprawy tych danych pod groźbą przedterminowego usunięcia firmy z Katalogu.
 5. Użytkownik ma prawo do wglądu i wnoszenia poprawek do danych dotyczących swojego przedsiębiorstwa w zakresie czasowym wyznaczonym przez wykupiony abonament, a także do żądania usunięcia tych danych z bazy Katalogu Firm. W tym celu osoba podana w formularzu jako osoba odpowiedzialna za figurowanie firmy w Katalogu Firm powinna za pośrednictwem poczty elektronicznej wysłać maila na adres bok@behapovo.pl z prośbą o usunięcie firmy.
 6. Użytkownik zobowiązuje się do nieużywana w formularzu słów wulgarnych i obraźliwych oraz zwrotów naruszających ogólnie przyjęte zasady moralne, a także obrażania osób trzecich.
 7. Firma „S.A.F.E.” Sp.J. zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 z dnia 29.10.1997 r), zapewnia wszystkim użytkownikom serwisu możliwość wglądu do swoich danych oraz ich aktualizacji. Dane te mogą zostać w każdej chwili na prośbę użytkownika usunięte z katalogu.
 8. Firma „S.A.F.E.” Sp. J. dokłada wszelkich starań, by dane dotyczące firm były bezpieczne oraz by Katalog Firm był dostępny i w pełni funkcjonalny przez cały czas. Jednakże „S.A.F.E.” Sp. J. nie udziela gwarancji, że korzystanie przez Użytkownika z Serwisu będzie przebiegało bez zakłóceń, błędów, przerw, czy wad innej natury, jak też, że rezultat poszukiwań będzie odpowiadał oczekiwaniom Użytkownika co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji.
 9. Firma „S.A.F.E.” Sp. J. zastrzega sobie prawo do:
  • okresowego wyłączania Katalogu Firm lub poszczególnych jego części bez uprzedzenia,
  • usuwania lub blokowania kont użytkowników w przypadku naruszenia postanowień tego regulaminu,
  • dokonywania zmian we wpisach dokonanych przez użytkowników,
  • zmiany niniejszego regulaminu bez powiadomienia o tym użytkowników.
 10. Za treść opisu firmy prezentowanym w niniejszym katalogu, wydawca nie ponosi odpowiedzialności.
 11. Powyższy rozdział jest integralną częścią regulaminu portalu behapovo.pl

Rozdział 6
Dostęp do płatnych Usług

§13

 1. Właściciel zastrzega możliwość zmiany cen poszczególnych usług, ich zakresu oraz limitów.
  Właściciel zastrzega możliwość stosowania okresowych promocji.
 2. Cena za korzystanie z płatnych Usług za pośrednictwem serwisu behapovo.pl określona jest w części „Nasza Oferta” portalu.
 3. Ceny usług nie obejmują kosztów uzyskania przez Użytkownika dostępu do sieci internetowej, które są skalkulowane przez dostawcę Internetu i nie są zależne od Właściciela, który zastrzega sobie możliwość stosowania cen promocyjnych w wybranych przez siebie okresach.
 4. Jednorazowa opłata roczna za świadczone usługi pobierana jest przed otrzymaniem przez użytkownika danych dostępowych do pakietu. Płatność jest dokonywana przelewem na konto S.A.F.E. Sp. J. mBank 78 1140 2004 0000 3902 7310 0757   lub za pośrednictwem PayU.

 5. Okresem Rozliczeniowym jest rok kalendarzowy.

 6. Za dzień dokonania zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego S.A.F.E. Sp. J.

 7. Abonent jest uprawniony do zmiany pakietu na wyższy w każdym czasie obowiązywania Umowy

 8. Użytkownik upoważnia Właściciela do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

   

Rozdział 7
Usługi świadczone za pośrednictwem poczty elektronicznej

§14

 1. Usługą świadczoną za pośrednictwem poczty elektronicznej jest wysyłanie wiadomości e-mail na podany przez użytkownika adres skrzynki poczty elektronicznej.
 2. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Właściciela informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej oraz przez indywidualne komunikaty kierowane poprzez infrastrukturę serwisu BHP-Platforma.pl do nieokreślonej liczby Użytkowników.

Rozdział 8
Zastrzeżenia dotyczące wykonania zamówionej usługi

§15

 1. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do serwisu behapovo.pl wynikający z przyczyn od Właściciela niezależnych.
 2. Właściciel zastrzega sobie prawo do krótkiej przerwy technicznej
  w funkcjonowaniu witryny http://www.behapovo.pl. W przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania serwisu.
 3. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszczonych na stronie lub posłużenia się wzorami udostępnianych wzorów dokumentów w ramach usług. Użytkownik korzysta z powyższych materiałów na własne ryzyko i odpowiedzialność.
 4. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody majątkowe i niemajątkowe poniesione przez Użytkownika wskutek korzystania z usług świadczonych poprzez serwis behapovo.pl, chyba że zostały wyrządzone umyślnie przez Właściciela lub niniejszy Regulamin stanowi odmiennie.
 5. Serwis behapovo.pl zastrzega sobie prawo umieszczania treści reklamowych w formach stosowanych w Internecie. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczane na serwisie behapovo.pl oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich.
 6. Korzystanie z serwisu behapovo.pl nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów w nim zawartych, Użytkownik może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym w Ustawie o prawie autorskim.
 7. Firma „S.A.F.E.” Sp. J. zobowiązuje się do nie przekazywania w żaden sposób informacji o użytkownikach innym firmom, instytucjom i osobom z wyłączeniem policji, prokuratury, sądu i innych uprawnionych organów, którym dane o użytkownikach udostępniane są w przypadku złamania prawa przez użytkownika lub wydania przez ten organ odpowiedniego nakazu udostępnienia danych zgromadzonych w Serwisie.
 8. W przypadku podjęcia przez użytkownika działań nie zakazanych w tym regulaminie, a uznanych przez firmę „S.A.F.E.” Sp. J. za niewłaściwe lub niepożądane, firma „S.A.F.E,” Sp. J. zastrzega sobie prawo do żądania zaprzestania tych działań. Nie zastosowanie się do takiego żądania traktowane będzie jak złamanie regulaminu i sankcjonowane w odpowiedni sposób.

Rozdział 9
Postępowanie reklamacyjne

§16

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z komercyjnej części serwisu należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres bok@behapovo.pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 2. Rozpatrzenie reklamacji następuje w ciągu 14 dni roboczych.
 3. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres poczty elektronicznej Użytkownika.

Rozdział 10
Rezygnacja z usługi

§17

 1. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z korzystania z Usług świadczonych przez Właściciela za pośrednictwem serwisu behapovo.pl. Należy w tym celu skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta - mailem: bok@behapovo.pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub korespondencyjnie na adres „S.A.F.E.” Żeleszkiewicz i Wspólnicy Sp. J, z siedzibą w Łodzi 93-414,ul. Suwalska 25/27 i złożyć oświadczenie woli o rezygnacji z dalszego korzystania z Usług i wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu behapovo.pl. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu behapovo.pl nastąpi ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, w którym Właściciel został powiadomiony przez Użytkownika o wypowiedzeniu umowy.
 2. Rezygnacja z korzystania z płatnych Usług świadczonych przez Właściciela za pośrednictwem serwisu behapovo.pl nie jest równoznaczna z usunięciem Użytkownika z Bazy Danych serwisu behapovo.pl.

Rozdział 11
Postanowienia końcowe

§18

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie www.behapovo.pl i stanowi całą i wyczerpującą treść umowy z Użytkownikiem o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu behapovo.pl.
 2. Właściciel ma prawo rozwiązać z Użytkownikiem umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu behapovo.pl i zablokować mu dostęp do płatnych Usług w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego regulaminu lub nieterminowego dokonywania opłat za dostęp do płatnych Usług.

§19

 1. Niniejszy regulamin może ulec zmianie. O treści zmian niniejszego regulaminu Użytkownik zostanie powiadomiony przez Właściciela na udostępniony przez siebie adres poczty elektronicznej. Jeżeli w terminie wskazanym w powiadomieniu, o którym mowa powyżej Użytkownik nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu umowy, uważa się, że zmiany zostały przez Użytkownika przyjęte.

§20

 1. Właściciel zastrzega sobie prawo do odstępstwa od postanowień niniejszego regulaminu jedynie na korzyść Użytkownika.

§21

 1. Właściciel ma prawo do natychmiastowego wypowiedzenia umowy w przypadku:
  1. naruszenia przez Użytkownika postanowień umowy, niniejszego regulaminu jak i powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  2. udostępniania hasła dostępu przez użytkownika osobom trzecim.
 2. W przypadku opisanym w ust. 1 niniejszego §21, Właściciel zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas świadczenia usługi. Użytkownik zobowiązany jest do uiszczenia kwoty udzielonego rabatu.
 3. W przypadku opisanym w ust. 1 niniejszego §21, Właściciel może dochodzić także naprawienia powstałych szkód na zasadach ogólnych.

§22

 1. Jeżeli jakakolwiek część niniejszego regulaminu okaże się nieważna lub nieskuteczna w świetle przepisów obowiązującego prawa, należy tę część interpretować w taki sposób, by była ona zgodna z prawem właściwym i odzwierciedlała najbliżej jak to możliwe, intencje danego zapisu. Pozostałe części regulaminu pozostają w pełnej mocy i są w pełni skuteczne.
 2. Niniejszy regulamin oraz korzystanie przez Użytkowników z Usług świadczonych za pośrednictwem serwisu behapovo.pl podlegają prawu polskiemu, a w szczególności przepisom Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, których przepisy stosuje się w kwestiach w niniejszym regulaminie nie uregulowanych.
 3. W razie ewentualnych sporów wynikłych w związku z korzystaniem przez Użytkowników z Usług świadczonych za pośrednictwem serwisu behapovo.pl lub na tle przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu, wyłączną jurysdykcję będą posiadać polskie sądy powszechne właściwe miejscowo dla siedziby pozwanego.

Łódź, dnia 26.05.2011 roku.
Właściciel portalu behapovo.pl